Sadichha Shrestha

Miss Nepal World 2010/ Nepal Bidhya Bhusan Padak 2017